Pixi SSL Trusted Shops

Formy płatności Przelewy24PayPalVisaMastercard +


Zamówienie w ciągu najbliszych 1 godz. 52 min.

Gwarantowana wysyłka w kolejnym dniu roboczym.

Odkryj ponad 12 000 pozycji dla swoich codziennych potrzeb w zakresie tonerów i tuszy!

Polski duży specjalista od tonerów i tuszy

Brak producenta na liście? Tu znajdziesz kolejnych producentów  

OWH

Firma

Twój oferent i partner umowny

TonerPartner GmbH
Ruhrdeich 10
Kod pocztowy / miejscowość: 45525 Hattingen
Niemcy

Sąd rejestrowy: Essen

Nr rejestru handlowego: HRB 31670
VAT-UE: DE 262 936 427

Pytania, reklamacje i zastrzeżenia

Od poniedziałku do piątku: w godz. 08:00 do 18:00
Sobota: w godz. 09:00 do 14:00 

Telefon: 0048 (0)223072437
E-mail: info@tonerpartnerzy.pl

Ogólne Warunki Handlowe

 1. Obowiązywanie

  1. Dostawy realizujemy wyłącznie zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, które są podstawą wszelkich umów zawartych z nami w związku z ofertami na stronie naszego sklepu internetowego. Ogólne Warunki Handlowe zamawiającego, które stoją w sprzeczności z poniższymi postanowieniami albo od nich odbiegają, nie znajdują zastosowania. Poniższe warunki handlowe obowiązują wyłącznie, także jeżeli znając stojące w sprzeczności lub odbiegające od poniższych warunków handlowych warunki zamawiającego bez zastrzeżeń realizujemy dostawę i świadczenie. Odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, uzupełnienia i uzgodnienia dodatkowe wymagają naszego wyraźnego potwierdzenia.

  2. Jeżeli w niniejszych warunkach handlowych jest mowa o konsumentach, są to osoby fizyczne, w przypadku których celu zamówienia nie można przypisać działalności gospodarczej, samodzielnej ani wykonywaniu wolnego zawodu. Przedsiębiorcy to osoby fizyczne lub prawne albo spółki osobowe posiadające osobowość prawną, które zamawiają towar do celów samodzielnej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu. Klientami w rozumieniu niniejszych warunków handlowych są zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.

  3. Jeżeli terminy podane są w dniach roboczych, rozumiemy przez to wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i ustawowych dni wolnych od pracy.

 2. Możliwość zapisywania i wglądu w tekst umowy

  1. Niniejsze OWH i inne postanowienia umowne udostępniamy do wyświetlenia wraz z danymi Twojego zamówienia w procesie zamawiania towaru. Informacje te można tam zarchiwizować w łatwy sposób poprzez pobranie OWH i zapisanie danych zebranych w procesie zamówienia w sklepie internetowym za pomocą funkcji przeglądarki. Można również poczekać na automatyczne potwierdzenie wpływu zamówienia, które wysyłamy dodatkowo pocztą elektroniczną po zakończeniu zamówienia na podany adres. E-mail z potwierdzeniem zamówienia zawiera jeszcze raz postanowienia umowy z danymi zamówienia oraz niniejsze OWH i można go łatwo wydrukować lub zapisać za pomocą programu e-mail.

  2. Tekst umowy jest u nas zapisany, ale ze względów bezpieczeństwa nie możesz go bezpośrednio otworzyć. Każdemu klientowi oferujemy bezpośredni dostęp chroniony hasłem („login klienta). Po dokonaniu poprawnej rejestracji możesz wyświetlić w tym miejscu dane o swoich zakończonych, otwartych i niedawno wysłanych zamówieniach. Klient zobowiązuje się do poufnego traktowania osobistych danych dostępowych i nieudostępniania ich niepowołanym osobom trzecim.

 3. Partner umowny, język i zakończenie umowy

  1. Twoim partnerem umownym jest spółka TonerPartner GmbH Obecnie umowy w naszym sklepie internetowym można zawierać tylko w języku niemieckim. Nasze oferty reklamowe są niewiążące dopóki nie staną się przedmiotem umowy.

  2. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz jest jedynie niewiążącym katalogiem online. Poprzez naciśnięcie przycisku ?Kupuję? składasz wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku. Potwierdzenie wpływu Twojego zamówienia następuje razem z przyjęciem zamówienia niezwłocznie po jego wysłaniu poprzez automatyczną wiadomość e-mail. Wraz z tym mailowym potwierdzeniem zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży. Zwracamy uwagę, że w przypadku płatności z góry wysyłka towaru następuje dopiero po zaksięgowaniu całej sumy na naszym rachunku bankowym. Rezerwacja artykułu w przypadku płatności z góry jest możliwa najdłużej na 2 tygodnie. Wpłynięcie zapłaty po tym terminie może spowodować opóźnienia w dostawie.

 4. Ceny i koszty wysyłki

  W przypadku zamówień w naszym sklepie internetowym obowiązują ceny wymienione w ofercie w momencie zamówienia. Podane ceny są cenami końcowymi, co oznacza, że zawierają one podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości oraz inne składniki ceny. Dla zamówień firmowych podaliśmy również ceny netto.
  Szczegółowe informacje na temat ewentualnych dodatkowych kosztów wysyłki można znaleźć w sklepie internetowym.

 5. Płatność i dostawa

  1. Oferujemy następujące metody płatności:

   Płatność przelewem z góry
   Dane do przelewu otrzymasz po złożeniu zamówienia.

   Przez PayPal
   Kwotę faktury płacisz przez system internetowy PayPal. Trzeba być w nim zarejestrowanym lub się zarejestrować, okazać się swoimi danymi dostępowymi i potwierdzić zlecenie płatności na naszą rzecz (wyjątkiem jest dostęp jako gość). Więcej informacji na temat dostępu do strony oferenta płatności otrzymasz podczas składania zamówienia.

   Karta kredytowa
   Wygodna i sprawdzona metoda płatności. Potrzebujemy tylko numer, datę ważności i kod CVV/CVC Twojej karty kredytowej. Dane te są bezpiecznie przekazywane poprzez szyfrowanie SSL.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Poniżej zamieszczamy pouczenie o warunkach i skutkach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zamówień w sprzedaży wysyłkowej. Nie wiąże się to z umownym przyznaniem praw wykraczających poza ustawę. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności podmiotom odsprzedającym.

  2. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy: Obowiązują ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy (§ 312d ust. 4 niem. kodeksu cywilnego BGB). Oznaczyliśmy oferty, w przypadku których prawo do odstąpienia od umowy jest wykluczone i co do których chcemy się powoływać na powyższe.

  3. Pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy

   Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni, licząc od dnia, w którym Ty lub wyznaczona przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w fizyczne posiadanie towarów. W przypadku umowy na kilka towarów zamówionych w ramach jednego zamówienia i dostarczanych oddzielnie termin odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Ty lub wyznaczona przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w fizyczne posiadanie ostatniego towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas

   TonerPartner GmbH
   Ruhrdeich 10
   Kod pocztowy / miejscowość: 45525 Hattingen
   Niemcy

   Telefon: 0048 (0)223072437
   E-mail: info@tonerpartnerzy.pl

   o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu możesz skorzystać z dołączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy. Aby dochować terminu odstąpienia od umowy, wystarczy odesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

   Skutki odstąpienia od umowy
   Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, jesteśmy zobowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych od Ciebie płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innej formy dostawy niż oferowana przez nas korzystna dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni, licząc od dnia wpłynięcia u nas zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zwrotu płatności wykorzystamy ten sam środek płatności, z którego skorzystałeś/aś przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono coś innego; w związku ze zwrotem płatności nie naliczamy żadnych opłat. Możemy odmówić zwrotu płatności aż do momentu otrzymania zwrotu towaru lub przedstawienia dokumentu potwierdzającego odesłanie towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jesteś zobowiązany/a do odesłania bądź przekazania nam zwracanego towaru niezwłocznie i w każdym przypadku najpóźniej w ciągu czternastu dni, licząc od dnia, w którym zostaliśmy przez Ciebie poinformowani o odstąpieniu od umowy. Termin jest dochowany, jeżeli towar zostanie przez Ciebie odesłany przed upływem terminu czternastu dni. Państwo ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Klient jest zobowiązany do zapłaty za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towarów.

 7. Zastrzeżenie prawa własności

  1. Do momentu uiszczenia zapłaty całej sumy towar pozostaje naszą własnością.

  2. W transakcjach handlowych obowiązuje dodatkowa zasada: Kupujący może sprzedać dalej towar tylko w ramach typowych działań handlowych. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania powyższej zgody na dalszą sprzedaż towaru dostarczonego z zastrzeżeniem prawa własności oraz do odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia płatności i wezwania kupującego do wydania towaru. Wierzytelności z dalszej sprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności są cedowane na nas w celu zabezpieczenia naszych roszczeń. W przypadku zajęcia towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności kupujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie. Zobowiązujemy się do zatwierdzenia przysługujących nam zabezpieczeń na żądanie klienta, jeżeli wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczaną wierzytelność o ponad 10%.

 8. Rękojmia i zarządzanie zażaleniami

  1. Dostarczany przez nas towar jest objęty ustawową 2-letnią rękojmią na rzecz konsumentów. Termin zaczyna swój bieg wraz z wysyłką towaru. W przypadku firm roszczenia z tytułu rękojmi są ograniczone do okresu jednego roku od wysyłki.

  2. Firmy są zobowiązane do niezwłocznego zgłaszania wad jawnych na piśmie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od odebrania towaru. W przypadku odkrycia wad niejawnych istnieje zobowiązanie do niezwłocznej reklamacji, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu odkrycia wady. Do realizacji praw kupującego wystarczy punktualne wysłanie zgłoszenia. W przeciwnym razie towar uznaje się za zatwierdzony mimo wad. W celu zachowania terminu wystarczy odpowiednio wczesne wysłanie. W odniesieniu do kupców obowiązuje uzupełniająco § 377 niem. kodeksu handlowego (HGB).

  3. Wyraźnie wyłączone z powyższych ograniczeń lub wykluczeń odpowiedzialności z tytułu rękojmi ujętych w regulacjach do punktów 8.1. i 8.2. są roszczenia z tytułu szkód z naruszenia życia, ciała albo zdrowia wynikające z zawinionego przez nas zaniedbania obowiązku oraz roszczenia z tytułu innych szkód powstałych w wyniku umyślnego lub rażącego zaniedbania przez nas obowiązków. W odniesieniu do powyżej wyłączonych roszczeń znajduje zastosowanie ustawowy 2-letni okres przedawnienia. Ograniczenia i wyłączenia roszczeń z tytułu rękojmi nie obowiązują w przypadku przejęcia przez nas gwarancji jakości lub w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady w rozumieniu § 444 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ewentualna gwarancja producenta pozostaje również nienaruszona. Również nienaruszona pozostaje regulacja § 478 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) dotycząca regresu sprzedawcy przy sprzedaży nowo wyprodukowanego towaru konsumentowi.
   Jeżeli nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona albo jeżeli powyżej znajdują się regulacje dotyczące wyjątków od odpowiedzialności, obowiązuje to również w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, przedstawicieli ustawowych i pomocników w realizacji umowy.

  4. W okresie obowiązywania rękojmi jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego usunięcia wad lub dostawy towaru zastępczego w przypadku wad podlegających ustawowej rękojmi. Konsumenci jako partnerzy umowni mają wybór, czy w przypadku szkody ma nastąpić świadczenie uzupełniające w formie usunięcia wad czy dostawy towaru zastępczego. Jeżeli w ustawie są określone szczególne warunki, mamy prawo do odmówienia realizacji wybranej formy świadczenia uzupełniającego, w szczególności jeżeli jest ono możliwe tylko przy udziale niewspółmiernych kosztów, a inny rodzaj świadczenia uzupełniającego nie oznacza znacznej niekorzyści dla partnera umowy. W przypadku umów z przedsiębiorcami wybór rodzaju świadczenia uzupełniającego leży po naszej stronie. Jeżeli nie jesteśmy gotowi usunąć wad lub dokonać dostawy towaru zastępczego albo z przyczyn leżących po naszej stronie opóźnia się ona powyżej rozsądnego terminu, albo w inny sposób usunięcie wad lub dostawa towaru zastępczego kończą się niepowodzeniem, klient jest według własnego uznania uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy. Jeżeli istnieją odpowiednie przesłanki prawne, mogą zostać wysunięte również roszczenia odszkodowawcze. Odstąpienie oraz odszkodowanie w miejsce całego świadczenia są ponadto wykluczone, jeżeli wada jedynie nieznacznie obniża wartość lub przydatność przedmiotu zakupu lub dzieła.

  5. Przykładamy dużą wagę do zadowolenia klienta. W dowolnym momencie można się do nas zwrócić w jeden ze sposobów podanych na początku. Staramy się jak najszybciej rozpatrywać sprawy naszych klientów i po wpłynięciu dokumentów lub danych, albo zażaleń nawiązujemy z nimi kontakt. Potrzebujemy trochę czasu, ponieważ w kwestiach związanych z rękojmią często konieczne jest włączenie do sprawy producenta. W przypadku zażaleń można nam pomóc dokładnie opisując problem i przesyłając kopię dokumentacji zamówienia lub przynajmniej numer zamówienia, numer klienta itd. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych nie będzie reakcji z naszej strony, prosimy o kontakt. W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że maile „wpadną” do naszego spamu lub spamu klienta, albo wiadomość wysłana inną drogą nie dotrze do klienta lub nie zostanie przez niego zauważona.

   W przypadku zapytań związanych z obsługą należy zwrócić się do działu obsługi klienta:

   TonerPartner GmbH
   Ruhrdeich 10
   Kod pocztowy / miejscowość: 45525 Hattingen
   Niemcy

   Telefon: 0048 (0)223072437
   E-mail: info@tonerpartnerzy.pl

 9. Prawo właściwe, właściwość miejscowa sądu

  1. Prawem obowiązującym w odniesieniu do wszystkich transakcji prawnych i innych stosunków prawnych jest prawo Republiki Federalnej Niemiec. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. CISG) oraz ewentualne inne porozumienia międzypaństwowe nie znajdują zastosowania, również po ich przyjęciu przez niemieckie prawo. Wybór prawa właściwego oznacza również, że klienci ze zwyczajowym pobytem w jednym z krajów UE lub Szwajcarii nie zostaną pozbawieni ochrony, która wynika z obligatoryjnych postanowień prawa tego państwa.

  2. W transakcjach z kupcami lub osobami prawnymi prawa publicznego sądem właściwym do rozstrzygania wszystkich sporów dotyczących niniejszych warunków handlowych oraz zawartych na ich podstawie poszczególnych umów, wraz z pozwami z weksla i czeku, jest sąd właściwy dla siedziby naszej firmy. Jesteśmy również uprawnieni do składania pozwów w miejscu siedziby klienta.

 10. Klauzula salwatoryjna

  Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych są w całości lub częściowo nieskuteczne albo później stracą skuteczność, nie narusza to ważności pozostałych Ogólnych Warunków Handlowych. Nieskuteczne postanowienia zostają zastąpione postanowieniami ustawowymi. Obowiązuje to również w przypadku, jeżeli Ogólne Warunki Handlowe wykażą niespodziewaną lukę.

  Ochrona danych

  Obowiązują wskazówki dotyczące ochrony danych, które można wyświetlić tutaj.
   

Stan na: 06/2017

TonerPartner GmbH

TONERPARTNERZY
Opinie klientów
DOSKONALE
4,91/5,00
5.652
Opinie
„W menu można szybko znaleźć także dodatkowe urządzenie, którego nie używa się często (kompatybilny pojemnik na toner resztkowy).“

Dlaczego 1 500 000 klientów dokonało u nas zakupu?

Ponad 25-letnie doświadczenie

Długoletnie doświadczenie i
kompetencja od 1993 roku

Szyfrowanie SSL

Najwyższe bezpieczeństwo Twoich danych przy płatności dzięki szyfrowaniu SSL

3-letnia gwarancja

Zapewniamy 3 -letnią gwarancję na wszystkie produkty

Darmowa wysyłka

do Polski od 399 zł wartości zamówienia. W przeciwnym razie tylko 10,00 zł Wysyłka

Wysyłka tego samego dnia

przy zamawianiu towaru magazynowego do godz. 16:00 (pon.-pt., sob. do godz. 14:00)

Przejrzystość

Wprowadź model drukarki i zobacz wszystkie oferty naraz.

%
Zaoszczędź nawet do 80%

dzięki produktom kompatybilnym zaoszczędź nawet do 80% z zachowaniem 100% jakości druku

Duży wybór

Wkłady, tonery i akcesoria do drukarek

Rabat ilościowy do 15%

2 takie same produkty
kompatybilne = rabat 10%
4 takie same produkty
kompatybilne = rabat 15%

Wskazówka: Wszystkie wymienione nazwy i marki są zarejestrowanymi znakami towarowymi poszczególnych ich właścicieli.
Podane na naszych stronach znaki towarowe służą wyłącznie do opisu produktów.
Ceny brutto oznaczają ceny z podatkiem VAT, z doliczeniem kosztów przesyłki i są pogrubione.
1 * obowiązuje tylko dla towaru magazynowego| * Zasięg stanowią dane producenta przy ok. 5% pokryciu